Arla Foods:
”Organisationen har blivit effektiv inför framtiden”

Efter strukturomvandlingar inom Arlas nordiska verksamhet krävdes ett ökat samarbete mellan Sverige och Danmark. Genom att standardisera affärsprocesserna och sudda ut tidigare rivalitet, arbetar länderna i dag mot ett och samma mål.

Magnificent case - Arla FoodsUtmaning:

Arlas nordiska verksamhet idag är resultatet av en fusion av danska MD Foods och svenska Arla, samt uppköpet av Finlands näst största mejeri: Ingmans. Strukturomvandlingen har bland annat lett till olika storskalsfördelar och ger Arla ökade möjligheter att växa inför framtiden. Men den här typen av massiva verksamhetsförändringar kräver stöd.

Därför pågår sedan några år tillbaka ett omfattande integrationsarbete med det övergripande och långsiktiga målet att skapa ett enhetligt arbetssätt för hela Norden.

– Det här har varit och är en stor utmaning för Arla Foods. Dessutom har strukturomvandlingen ägt rum mitt under en svår global finanskris. Men tack vare den särskilda kompetens inom förändringsarbete och stora kursomläggningar som Magnificent har bidragit med, har vi lyckats nå målen för projektet, säger Torben Spaabaek på Arla i Danmark.

Lösning:

I april 2008 påbörjade Magnificent arbetet med att hjälpa Arla att överbrygga ett antal olika hinder. Bland annat har det handlat om att standardisera affärsprocesser, det vill säga skapa ett enhetligt arbetssätt för hanteringen av den svenska verksamheten.

Joachim Burevik, som varit projektledare för förändringsprojektet från Magnificent, förklarar att man arbetat med kunskapsöverföring och förståelse för hur affären fungerar i Danmark och Sverige.

– I arbetet utgick vi ifrån den plattform som fanns i Danmark och detta ledde initialt till vissa svårigheter. Vi fick helt enkelt hjälpa till att överbrygga det motstånd som fanns i Sverige mot att förändra affärsprocesserna och de stödjande systemen. Men i dag strävar alla mot samma mål.

Torben Spaabaek - Arla Foods

Torben Spaabaek

Resultat:

– Att arbetssättet nu är harmoniserat innebär att organisationen effektiveras inför framtiden. Dessutom råder i dag en tätare integration och förståelse för affären mellan Danmark och Sverige, säger Torben Spaabaek.

Andra specifika nyttor i projektet har varit en standardiserad och modern systemmiljö på it-sidan, affärssystemet SAP, som minskar beroendet av enskilda individer och leverantörer. Det innebär bland annat att support kan ske från lågkostnadsländer.

Joachim Burevik understryker att det gäller att hantera alla intressenter löpande och minimera de risker som alltid dyker upp i den här typen av förändringsprojekt. Allt för att säkra målbilden.

– Det integrationsarbete som följer i kölvattnet av stora strukturomvandlingar och fusioner, som i fallet med Arla, är komplext. Särskilt när det sker i en internationell projektmiljö med många intressenter. Och det är just där som vi kan hjälpa till med vägledning och förstärkning.